Şirket Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Müşteri taleplerini; mühendisliğin öngörüsü ve imkanları ile değerlendirip, yorumlayarak ilgili standart, yönetmelik, meslek disiplini ve kurum tecrübesiyle birleştirerek , kalite yönetim sistemi doğrultusunda yerine getirmek.
 • Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, işimizi en kısa sürede, kaliteli ve verimli biçimde tamamlamak.
 • Çalışanlarımızı eğitmek, memnuniyet ve verimliliklerini arttırmak çabası içinde olmaktır.

 

İSG POLİTİKAMIZ

 • İLETİM GRUP; En temel ve değerli unsur olarak gördüğü çalışanları ile hizmet ürettiği kişi ve kurumları İş kazalarından, Meslek hastalıklarından korumak, önlemek veya en aza indirmek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;
 • Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, ilgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı, Sağlık ve Güvenlik Politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ
 • İletim Grup, işlemekte olduğu kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alacak ve veri sahibinin kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellenmeyi
 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesini,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesini,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmayı,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesini,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirilmesini,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturmayı,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK
  Kurulu düzenlemelerine uygun davranmayı,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesini taahhüt eder.

 

ETİK POLİTİKAMIZ
 • İş Etiği kurallarının gereklilikleri hakkında çalışanlarını ve tedarikçilerini bilgilendirmeyi,
 • Herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamayı,
 • Çocuk işgücü kullanmamayı,
 • Çalışanları, bedensel cezalara ya da fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ya da
  tecavüze maruz bırakmamayı,
 • Çalışanlarının ücretleri, kâr ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve
  düzenlemelerde belirtilen seviyeye eşit ya da bunun üzerinde tutmayı,
 • İşe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma da
  dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istihdamla ilgili bütün kararlarında kadın ya da
  erkek tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre muamele etmeyi,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet vb. hiçbir konuda ayrımcılık yapmamayı,
 • Adil rekabetle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak para veya başka bir menfaat teklif etmemek ve rüşvet almamayı,
 • Kara para aklama uygulamalarına dahil olmamayı,
 • Çalışanları iş faaliyetlerini veya kararlarını aksi yönde etkileyebilecek akrabalarıyla fiili veya olası çıkar çatışmasının olduğu durumlardan kaçınmayı taahhüt eder.

 

ÇEVRESEL ETKİ POLİTİKAMIZ
 • İletim Grup olarak kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak benimseyerek atıkları kontrol altında tutmayı,
 • Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasına teşvik etmeyi ve yaygınlaştırılması için örnek olmayı,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla çevresel etkileri ve doğal kaynak kullanımını en aza indirmeyi, çevreyi daha verimli kullanmayı,
 • Çevre boyutlarıyla ilgili yasal şartlara, müşteri şartlarına ve diğer paydaşların beklentilerine uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini artırmayı ve şirket olarak topluma örnek oluşturmayı,
 • Elektromanyetik, gürültü ve ışık kirliliğini kontrol etmeyi ve azaltmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve kullanımının yaygınlaşması için çalışmayı taahhüt eder.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
 • İletim Grup; misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda tüm faaliyetlerinde müşteri odaklılık anlayışı ile müşteri memnuniyetini sağlamayı  ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemeyi,
 • Uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Müşterilere gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri istek ve geri bildirimlerini; müşteri odaklılık, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, hesap verebilirlik, objektiflik,bilgi bütünlüğü, sürekli iyileştirme ve gizlilik prensipleri ile her zamanında ele almayı,
 • Müşteri bilgilerini önemsemek ve korunmasına önem göstermeyi,
 • Müşterilerimiz arasında ayrım yapmadan tüm şikayet ve geribildirimleri önyargısızca kendimizi müşterimizin yerine koyarak tarafsıza ele almayı,
 • Müşteri ile geri bildirimleri açık iletişimle ve mümkün olan en kısa sürede dönüş yaparak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Yapılacak işleri doğru şekilde  planlayıp, teslim süresinden önce bitirmeyi,
 • Müşteri memnuniyeti politikamızı, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemeyi ve iyileştirmeyi,
 • Hizmetimizi uygun fiyatlar ile müşterimize sunmayı taahhüt eder.

 

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
 • İletim Grup; çalışanların çalışma ortamlarını iyileştirerek motivasyonlarını arttırmayı ve aidiyet duygularını geliştirmeyi
 • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişmesini sağlamayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
 • Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmayı,
 • Çalışanların iletişimini iyileştirmek için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi,
 • Çalışan memnuniyeti politikamızı, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.